Opleiding Anti-pestcoordinator PO,VO en MBO

We leiden onderwijsprofessionals op tot anti-pestcoördinator - Coördinator Sociale Veiligheid. Je volgt drie opleidingsdagen. Tijdens de eerste twee dagen van de opleiding maak je de vertaalslag naar jouw eigen onderwijspraktijk. Op de derde opleiding dag reflecteren we op de genomen stappen uit het plan van aanpak en staat het implementatieproces en betrekken van het team centraal. Je rondt af met een certificaat.

We leren je hoe je het verschil kunt maken in jouw onderwijsorganisatie. Hét verschil voor een kind, een klas, je team

"Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf."
John Dewey


Opleiding anti-pestcoordinator - sociale veiligheid

Opleiding voor onderwijsprofessionals die zich willen specialiseren in sociale veiligheid en omgaan met pesten.

APC opleiding Voorjaar

Opleiding dag 1 en 2 op: 9 & 10 april
Opleiding dag 3 op: 19 juni

 

 Aanmelden

APC opleiding najaar 2024

Opleiding dag 1 en 2 op: 15 & 16 oktober
Opleiding dag 3 op: 20 november

 

Aanmelden

 

Driedaagse opleiding tot Anti-pestcoördinator - coördinator Sociale Veiligheid in Vinkeveen (Midden Nederland) waarbij je kennis, en vaardigheden aangereikt krijgt en oefent, zodat je daar direct zelf mee aan de slag kunt. Je maakt zelf de vertaalslag naar je eigen onderwijsorganisatie. Je neemt inspiratie en een plan van aanpak mee terug naar jouw school. Hiermee zet je belangrijke stappen om pesten op jouw school te voorkomen en beter aan te pakken. Jij hebt handvatten om de sociale veiligheid op school te vergroten en borgen in jouw organisatie.

Je leert werken met de drie speerpunten vanuit de wet sociale veiligheid op school: de rol van aanspreekpunt, de jaarlijkse verplichte monitoring en het actualiseren en zichtbaar maken van sociaal veiligheidsbeleid zowel preventief als curatief.

Na deze opleiding:

 • maak jij van preventie een speerpunt
 • adviseer je collega’s rondom sociale veiligheid
 • ondersteun je ouders en leerlingen bij pestproblematiek
 • versterk jij de sociale veiligheid op school
 • coördineer je een actief en doeltreffend veiligheidsbeleid 

  

Direct aanmelden

 

Vraag voor meer informatie over de opleiding tot Anti-pestcoördinator - coördinator Sociale Veiligheid een uitgebreid pakket aan.
Let op, het informatiepakket kan in de spam belanden.

Opleidingsgids aanvragen

 


wil jij meer weten over de opleiding anti-pestcoordinator?

Lees dan snel verder of klik direct door naar specifieke informatie

 

Naar een zo pestvrij mogelijke school

Deze Anti-pestcoördinator - Coördinator Sociale Veiligheid opleiding is iets voor jouw school als je:

 • pesten op school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen
 • leerlingen alle kansen wilt bieden om de best mogelijke leerresultaten te halen
 • nog meer wilt bijdragen aan een veilig schoolklimaat
 • wilt voldoen aan de per 1 augustus 2015 ingestelde Wet Sociale Veiligheid waarbij de aanpak van pesten op scholen door wettelijke kaders en eisen omgeven is
 • klaar wilt zijn voor de onderwijsinspectie die deze wet meeneemt in haar inspecties van scholen

 

Waarom een opleiding tot anti-pestcoordinator?

In 2021 blijkt uit de veiligheidsmonitor dat 95 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs dat ze (bijna) nooit gepest worden. Vijf procent geeft aan minstens één keer per week of vaker te zijn gepest. We geven enkele voorbeelden van pestgedrag dat plaatsvindt:

 • Het vaakst worden gepeste leerlingen geconfronteerd met verbaal geweld (bijv. uitschelden, beledigende grappen, bijnamen, uitlachen) of relationeel pestgedrag (bijv. buitensluiten, negeren).
 • Online pestgedrag (foto’s, teksten of video’s via bv. Whatsapp, Instagram, Snapchat) komt in 2021 nagenoeg even vaak voor bij leerlingen als in 2018. 
 • In 2021 worden leerlingen vaker gepest vanwege hun uiterlijk (45%) en minder vaak vanwege hun gedrag (35%) dan in 2018. Twintig procent van de leerlingen wordt gepest vanwege betere of slechtere schoolprestaties. In dertien à vijftien procent is het pesten geslachts- of lhbt gerelateerd.

In vergelijking met 2018 is pesten op de middelbare school niet meer, maar ook niet minder geworden. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs dat is gepest tussen 2016 en 2018 bleek destijds uit de cijfers van de veiligheidsmonitor 2018 opnieuw afgenomen van 8% naar 5% . In 2014 gaf nog 11% van de VO-leerlingen aan gepest te zijn.

 opleiding antipestcoordinator coordinator sociale veiligheid pesten

In 2021 blijkt uit de veiligheidsmonitor dat bijna negentig procent van de leerlingen in het basisonderwijs (bijna) nooit gepest te worden. Dit percentage is in vergelijking met 2018 nagenoeg gelijk gebleven. Elf procent van de kinderen wordt soms tot vaak gepest. We geven enkele voorbeelden van pestgedrag dat plaatsvindt:

 •  Twee derde van de gepeste kinderen wordt persoonlijk gepest. Dat houdt in dat deze kinderen ongewenst verbaal zijn bejegend (bijv. uitgescholden, uitgelachten) of ongewild zijn aangeraakt (bijv. geduwd, gestompt).
 • Digitale pesterijen treft vijf procent van de kinderen. 
 • De meeste gepeste kinderen (drie van de tien) in het basisonderwijs, zijn uitgescholden.

In de afgelopen drie jaar is pesten in het basisonderwijs niet meer geworden. Bijna veertig procent van de gepeste kinderen ondervindt last van het pesten. Dat is beduidend minder dan in 2018 toen zo’n zestig procent daarvan hinder ondervond. In  2018 is het aantal leerlingen dat gepest wordt in het basisonderwijs gedaald naar 10 procent. In 2014 was dit nog 14 procent.

 Gevolgen van pesten zijn groot

Uit onderzoek blijkt dat scholen die inzetten op sociale veiligheid voorkomen dat er een toename is van pesten. Dit is een goed begin. Tegelijkertijd zijn er nog steeds teveel slachtoffers en groepen die last hebben van pesten. Er is meer nodig om pesten af te laten nemen. 
 
De gevolgen zijn ernstig: slachtoffers worden angstig, eenzaam, kunnen lichamelijke klachten krijgen en presteren op school minder dan ze zouden kunnen. Ook medeleerlingen lijden vaak onder het gepest dat zij zien gebeuren. Dat is ook de reden dat destijds staatssecretaris Dekker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), samen met de Kinderombudsman, in 2015 hebben besloten de zogenaamde Anti-pestwet in te voeren.
Wij leiden anti-pestcoördinatoren op, zodat scholen nog meer in kunnen zetten op het voorkomen en aanpakken van pesten, want elke leerling die gepest wordt, is er nog steeds één te veel.

 

Opleidingen sociale veiligheid Antipestcoordinator Kenniscentrum Omgaan met Pesten

 

Wet Sociale Veiligheid op school

Scholen zijn sinds 1 augustus 2015 verplicht te voldoen aan de wet Sociale Veiligheid op School. De wet regelt dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school verbeteren. De wet geldt voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. 

Kernpunten uit de wet sociale veiligheid op school zijn dat iedere school:
– een sociaal veiligheidsbeleid dient te voeren,
– de veiligheidsbeleving, aantasting van veiligheid en het welzijn van leerlingen op school meten en monitoren,
– dient te zorgen voor één of meer personen die de taken ‘coördinatie anti-pestbeleid’ en ‘aanspreekpunt pesten’ op zich nemen.

 

Op de meeste scholen wordt een anti-pestcoördinator of coördinator sociale veiligheid aangesteld. Deze zorgt er onder andere voor dat er een werkbaar en gedegen pestprotocol gereed is dat deel uit maakt van het sociaal veiligheidsbeleid op school en nageleefd wordt. Het is een kerntaak van scholen om een veilig klimaat te bieden. 

 

Wat kun je na de opleiding?

Na de opleiding:

 • Ben je in staat om pesten beter te signaleren
 • Handel je adequaat bij (digitaal) pesten
 • Voer je effectieve preventieve activiteiten uit
 • Heb je handvatten om pesten en sociale veiligheid binnen groepen kinderen te monitoren
 • Ondersteun en adviseer je collega’s bij actuele pestsituaties
 • Voer je resultaatgerichte gesprekken met pesters en slachtoffers
 • Heb je een goed beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de anti-pestcoördinator
 • Heb je een beeld van anti-pestprogramma’s & methoden 
 • Ken je juridische voetangels en klemmen bij pestproblemen
 • Actualiseer je het huidige sociaal veiligheidsbeleid en pestprotocol en implementeer je dit binnen jouw school 

Direct aanmelden

 

Wat en hoe leer je tijdens de opleiding?

Het Kenniscentrum Omgaan met Pesten verzorgt de opleiding tot anti-pestcoördinator al sinds 2015. De opleiding wordt doorlopend aangepast aan de actuele ontwikkelingen rondom pesten en het overheidsbeleid. Het programma van de opleidingsdagen duurt van 9.30 - 17.30 in Vinkeveen.

In deze interactieve opleiding wordt o.a. gewerkt met presentaties, discussies, videofragmenten, casuïstiek, opdrachten en oefeningen. Daarnaast heb je toegang tot de online leeromgeving waar we doorlopend relevante informatie aan toevoegen.

 

Dinsdag – dag 1

- wet ‘sociale veiligheid op school’
- rol en taken anti-pestcoördinator
- plagen en pesten (vormen, gevolgen, oorzaken, cijfers)
- rollen bij pesten
- signaleren van pesten (kwetsbare groepen)
- handelen bij pesten (inspanningsverplichting)
- gespreksvoering met slachtoffers, pesters en ouders (casuïstiek)
- preventief beleid (checklist en vertaalslag eigen onderwijspraktijk) 
- preventieve activiteiten (sfeer op school en in de groep, competentievergroting van het team)
- kennismaking met methodes & programma’s uit de praktijk

Woensdag – dag 2

- digitaal pesten & mediawijsheid op school (vormen van cyberpesten en preventieve activiteiten)
- oplossingsgericht bemiddelingsgesprek als interventie (gesprek zonder schuldvraag)
- monitoring (wetgeving, soorten vragenlijsten, resultaten analyseren)
- sociaal veiligheidsbeleid (verschil tussen veiligheidsbeleid en pestprotocol)
- actualiseren eigen beleid (checklist, analyse verbeterpunten, implementatie plan van aanpak)
- plan van aanpak voor mij als anti-pestcoördinator

dinsdag – dag 3

- advisering collega’s (inzicht in fasen en casuïstiek)
- juridische zaken (zorgplicht - klachtencommissie – aansprakelijkheid - casuïstiek)
- implementatieproces van plan van aanpak (evaluatie)
- collega's betrekken bij sociale veiligheid in de praktijk
- sociale media binnen het sociale veiligheidsbeleid
- handelen bij digitaal pesten (stappenplan – casuïstiek)

 

Ondersteuning na de opleiding

- nieuwsbrief met recente ontwikkelingen en tips
- nascholingsdagen
- online platform voor contact met docenten en anti-pestcoördinatoren
- webinars

 

Waardering van cursisten voor het programma

"Ik heb veel gehad aan het programmaonderdeel ‘antipestbeleid & antipestprotocol’. Ik ga nu met een duidelijk plan om beiden stukken aan te passen terug naar onze school."

"De opdrachten zijn erg bruikbaar en leerzaam. De docenten zijn zeer betrokken en enthousiast. De opleiding is praktisch met een goed onderbouwde theoretische achtergrond."

"In de presentatie rondom digitaal pesten heb ik ontdekt dat er bij ons op school veel meer mogelijk is, als het gaat om preventie. We doen eigenlijk nog heel weinig aan mediawijsheid."

"Ik heb nu een duidelijker beeld gekregen welke risico’s we lopen als school en hoe we deze voor kunnen zijn. Ik heb vooral onthouden dat we aan onze zorgplicht en inspanningsplicht moeten voldoen en ik ga mijn collega’s aansturen om nog beter vast te leggen welke inspanningen we precies verrichten als we een pestsituatie oplossen."

0image 2

 

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding Anti-pestcoördinator - coördinator Sociale Veiligheid is bestemd voor professionals binnen het primair en voortgezet onderwijs of het MBO. De opleiding wordt gevolgd door:

 • (Startend) Anti-pestcoördinatoren of coördinatoren sociale veiligheid
 • Leerkrachten & docenten: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs
 • Intern Begeleiders & zorgcoördinatoren
 • Leerlingbegeleiders
 • Vertrouwenspersonen
 • Teamleiders
 • Mentoren
 • Onderwijsondersteunend personeel, zoals conciërges, verzuimcoördinatoren.

 


Betrokken docenten: Mirelle Valentijn en Marloes van Tetering

De docenten van de opleiding anti-pestcoördinator zijn beiden professionals binnen het onderwijsveld en experts op het gebied van sociale veiligheid. Zij zijn betrokken bij het verder ontwikkelen van de opleiding. Daarnaast hebben ze allebei ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren die last hebben van pestproblematiek vanuit hun eigen praktijk en kunnen zij samen leunen op ruim 40 jaar aan onderwijservaring, de één met ruime ervaring in beroepsonderwijs, de ander met ruime ervaring in het primair onderwijs. Deze ervaringen en casuïstiek zetten zij vol enthousiasme in tijdens de opleiding.

De afgelopen opleidingsgroepen hebben de praktische toepasbaarheid van de opleiding geroemd. Wij zijn daar blij mee, omdat wij het zo belangrijk vinden dat cursisten meteen met het geleerde aan de slag kunnen. We hopen dat we met elkaar voor elkaar krijgen dat er op alle scholen hard wordt gewerkt aan het terugdringen van pesten. Het is leuk om met een enthousiaste groep mensen de schouders onder ‘een goede zaak’ te zetten en te werken aan het verbeteren van Sociale Veiligheid.

Mirelle Valentijn Kenniscentrum Omgaan met Pesten 2023
 Mirelle Valentijn

Omgangskundige, docent, trainer, coach
Oprichter Kenniscentrum Omgaan Met Pesten
marloes
Marloes van Tetering

Pedagoog, docent, adviseur sociale veiligheid, trainer
Docent Kenniscentrum Omgaan met Pesten 

Onze ambitie

Onze wens is dat alle kinderen en jongeren in Nederland onderwijs volgen op een school met een goed opgeleide anti-pestcoördinator.
Zodat alle kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan.

 

Hoe waarderen cursisten de docenten?

"Ik heb heel veel gehad aan het programmaonderdeel ‘anti-pestbeleid & anti-pestprotocol’. Marloes dacht met mij mee en liet mij inzien waar ik in het beleidsstuk meer aandacht aan preventieve activiteiten kan geven."

"Ik begeleid al veel situaties op school waar pesten een rol in speelt. Dit doe ik vaak vanuit mijn gevoel. Mirelle gaf mij de bevestiging dat ik dit eigenlijk al heel goed doe."

"Er is veel ruimte voor je eigen vragen en deze docenten stellen het programma bij op basis van behoeften uit de groep. Dat vond ik erg knap!"

"Als ik volgende week terugkom op school, kan ik direct aan de slag en in gesprek met het management, wat een toppers, Mirelle en Marloes."

   Opleiding Antipestcoordinator coordinator Sociale Veiligheid Kenniscentrum Omgaan met Pesten

Investering en wat krijg je hiervoor?

 

Opleiding anti-pestcoördinator € 1495,-

De kosten voor de opleiding zijn inclusief:

 • 3 dagen (6 dagdelen) opleiding
 • Begeleiding van twee experts
 • Een opleidingsmap met hand-outs, achtergrondmateriaal en handleidingen
 • Koffie & thee 
 • Tussentijds contact met docenten
 • Certificaat met cadeautje (spelmateriaal thema sociale veiligheid)
 • Online leeromgeving met studiematerialen, webinars & Q&A's
 • Online studiegroep
 • Nieuwsbrief

Het is mogelijk om in de omgeving gebruik te maken van een lunch of aansluitend een diner, overnachting en ontbijt bij te boeken.
Suggesties worden bijgevoegd bij de informatie voorafgaand aan de opleidingsdagen.

 

Vervolgopleidingen en verdiepingsdagen

Steeds meer anti-pestcoördinatoren kiezen ervoor zich aanvullend te specialiseren in interventies. Naast een coördinerende functie en het vervullen van de rol van aanspreekpunt, kunnen zij dan ook gericht methodieken inzetten ter preventie of juist het aanpakken van pesten op school. Hierbij kun je denken aan interventies voor een specifieke groep of individuele leerlingen, ouders en scholing voor het team. Onze basisopleiding tot Sta Sterk trainer - trainer Omgaan met Pesten sluit hierbij aan.

Lees meer over de basisopleiding tot trainer 

 

Trainingsdata en locatie

APC opleiding voorjaar 2024

Opleiding dag 1 en 2 op: 9 & 10 april
Opleiding dag 3 op: 19 juni

 Aanmelden

APC opleiding najaar 2024

Opleiding dag 1 en 2 op: 15 & 16 oktober
Opleiding dag 3 op: woensdag 20 november

Aanmelden

 

In de agenda kun je meer informatie vinden over de opleiding anti-pestcoördinator en andere data waarop deze plaatsvinden.

De opleiding anti-pestcoördinator van Kenniscentrum Omgaan met Pesten vindt plaats in Vinkeveen. De ruimte is opgenomen binnen de bibliotheek in het complex: De Broedplaats. Nabij de locatie is gratis parkeerruimte. Vinkeveen ligt midden in het land, in de provincie Utrecht.

        

Accreditatie


 

In-company opleiding

Wij krijgen steeds vaker de vraag van scholen en overkoepelende schoolbesturen of wij de opleiding tot anti-pestcoördinator ook in-company kunnen geven. Dit kan! In een voorgesprek zetten wij jullie wensen en behoeftes m.b.t. inhoud, groepsgrootte, kerndocenten, locatie & catering op een rij, waarna wij de offerte net als het programma, op maat voor jullie opmaken. Maak hier je interesse bekend, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!